สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบกพ 2557

ประกาศสนง.กพ รับสมัครสอบกพ 2557 เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครสอบกพ 2557

รับสมัครสอบกพ 2557

วุฒิที่เปิดรับสมัครสอบกพ 2557

สำนักงานกพ เปิดรับสมัคร 4 ระดับ
1. ระดับ ปวช.
2. ระดับ ปวท. หรือ ระดับ ปวส.
3. ปริญญาตรี
4. ปริญญาโท

กำหนดการรับสมัครสอบกพ 2557
1. กรอกใบสมัครออนไลน์และชำระเงิน 4-24 มี.ค. 2557
2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 4-25 มี.ค. 2557
3. ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบ 16 พ.ค. 2557
4. สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 29 มิ.ย. 2557 และ 27 ก.ค. 2557
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 26 ก.ย. 2557

หลักสูตรและวิธีการสมัครสอบกพ 2557
1. วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณ + ด้านเหตุผล) และวิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 150 คะแนน

วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ก. ด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกตร์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวณหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ
ข. ด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูฟภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือแบบจำลองต่าง

วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ก. ด้านความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่าน และทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม รวมทั้งการสรุปความและตีความ
ข. ด้านการใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ   2. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน วัดความรู้ความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

Advertisements